Pytania i odpowiedzi

Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

 

Od kiedy obowiązuje nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system obowiązuje od 01 lipca 2013 roku.

 

Czy nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne?

Nie! Obecnie w Kraśniku, nowy system nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych (instytucji, firm, itp.)

 

Jaka będzie metoda naliczania opłaty?

W Mieście Kraśnik stosowana będzie metoda bazująca na liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość. Faktyczną liczbę zamieszkujących osób podaje  właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości. Nie ma to związku z zameldowaniem!!!

 

Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Upoważnienie do ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma Rada Miasta (na podstawie art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W Mieście Kraśnik od 1 lipca 2013 r. stawki miesięcznej opłaty od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość wynoszą:

- 6 zł/miesiąc/osobę w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 9 zł/miesiąc/osobę w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane odpadów w sposób selektywny.

 

Jak często trzeba wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Samorząd ustala, w drodze uchwały, termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Mieście Kraśnik opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy płacić w terminach miesięcznych – za okres 1 miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Kraśnik określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

 

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty. 

 

Co powinienem zrobić?

Pamiętaj o konieczności dostarczenia do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty. W przypadku mieszkańców bloków i osiedli to spółdzielnia, wspólnota lub administrator ma obowiązek złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście

 

Pamiętaj – opłaca się sortować odpady. Zapłacisz mniej za ich wywóz.

Od 1 lipca 2013 r. każdy  mieszkaniec gminy jest zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

  

Co to jest deklaracja?

Deklaracja to dokument (decyzja administracyjna), w którym właściciel nieruchomości określa, jaką opłatę zapłaci: niższy za odpady posegregowane (6zł) czy wyższy za nieposegregowane(9zł). I za ile osób.

 

Do kiedy trzeba wypełnić deklarację i skąd ją wziąć?

Deklarację należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Kraśnik. Można ją pobrać ze strony internetowej, jest także dostępne w Urzędzie Miasta Kraśnik.

 

Czy można nie złożyć deklaracji?

Nie, nie można. Jeśli nieruchomość jest zamieszkana, to jej właściciel ma obowiązek złożyć deklarację.

 

Co się stanie, jeśli ktoś nie złoży deklaracji?

Burmistrz Miasta Kraśnik  wyda wówczas decyzję administracyjną dla właściciela nieruchomości i naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kto składa deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. Przykładowo deklarację będzie musiał złożyć właściciel każdego domu jednorodzinnego. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, to składają albo jedną wspólną deklarację, albo każdy z nich składa oddzielnie. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty.

 

Czy segregując odpady będę płacił mniej? Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej (6 zł ) od tych, które ich nie segregują (9 zł). Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.

Rada Miasta ustaliła stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).

Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz.

 

Jak nadzorowana jest deklarowana przez mieszkańca segregacja odpadów?

Firma wywozowa informuję gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie, czyli o właścicielach posesji, którzy mimo deklaracji o segregowaniu śmieci, nie wypełniają tego obowiązku.

 

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

 

Co jeśli przebywam poza miastem kilka miesięcy?

Opłatę za gospodarowanie odpadami ponosi się tam, gdzie się mieszka. W momencie powrotu do Kraśnika właściciel nieruchomości  powinien w terminie dwóch tygodni od zmiany miejsca zamieszkania złożyć deklarację.

 

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Czy muszę się sam zaopatrzyć w pojemniki?

Nie. Wszystkie pojemniki dostarcza mieszkańcom Miasta Kraśnik  firma, która wygra przetarg na odbiór i wywóz odpadów.

 

Jakie pojemniki staną pod moim blokiem? Czy będą oznakowane, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie wrzucać poszczególne śmieci?

W altankach śmietnikowych, staną dwa rodzaje pojemników. Pierwszy będzie przeznaczony na odpady zmieszane. Drugi będzie przeznaczony na frakcje suchą. Wszystkie pojemniki będą odpowiednio oznakowane, żeby mieszkańcy wiedzieli, jakie odpady do nich wrzucać.

 

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę, stare meble?

Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe  itp.) W Krasniku tzw. PSZOK działa przy ul. Obwodowej 7.

Ponadto odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe

sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory można wystawić w miejscu czasowego gromadzenia odpadów (przy altance śmietnikowej, pojemniku na odpady) w terminach podanych na stronie Urzędu Miasta Kraśnik. Odpady te odbierane będą w częstotliwości:

  • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – raz na kwartał
  • w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu

 

Co z trawą, liśćmi i gałęziami i popiołem? Gdzie będzie można je wyrzucać?

Obowiązkiem mieszkańców jest oddanie odpadów zielonych I popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub umieszczenie ich w pojemnikach ustawionych na terenie Miasta Kraśnik.

 

Gdzie mogę oddać przeterminowane lekarstwa?

Odpady te należy umieścić w specjalnych pojemnikach znajdujących się w aptekach  lub przekazać do punku selektywnej zbiórki  odpadów na terenie miasta -  lista aptek dostępna będzie na stronie Urzędu Miasta.

 

Czy spółdzielnia złoży deklaracje w moim imieniu, na jakiej podstawie wskaże sposób gromadzenia odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w  art. 6 m mówi, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Zgodnie z art. 2. 3 tej ustawy: jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

  • W Spółdzielniach Mieszkaniowych, obowiązek ten będzie ciążył na Zarządzie Spółdzielni.
  • We Wspólnotach Mieszkaniowych, w których powołano Zarząd, podmiot ten będzie zobowiązany do spełnienia tego obowiązku, deklaracje w imieniu wspólnoty może złożyć również Zarządca jeżeli posiada pełnomocnictwo Zarządu, a jeżeli zarządu nie powołano, obowiązek będzie dotyczył właścicieli lokali.

 

Podmiot składający deklaracje dla nieruchomości będących w jego zarządzie, musi pamiętać, że powinna to być oddzielna deklaracja dla każdej nieruchomości, ponadto w przypadku dwóch sposobów gromadzenia odpadów (selektywnego i nieselektywnego) na terenie jednej nieruchomości wielolokalowej, będą to dwie deklaracje dla tej nieruchomości - jedna wskazujące liczbę osób, które na podstawie zebranych przez zarządcę oświadczeń deklarują selektywny sposób gromadzenia odpadów i druga wskazująca liczbę osób, które na podstawie zebranych przez zarządcę oświadczeń deklarują nieselektywny sposób gromadzenia odpadów,  istnieje również  możliwość wypełnienia jednego, wspólnego druku deklaracji zawierającego dane dotyczące dwóch sposobów gromadzenia odpadów, przy czym Urząd Miasta potraktuje taką deklaracje jako dwie deklaracje – jedną dla gromadzenia selektywnego na terenie nieruchomości i drugą dla gromadzenia nieselektywnego.

 

 

Jak wskazać ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości?

Pomoc może stanowić  definicja miejsca zamieszkania zawarta w art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, zgodnie z którą jest tomiejsce  w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Jeżeli natomiast ustalenie powyższych okoliczności nie jest możliwe, wówczas mieszkańcem jest osoba zameldowana na pobyt stały (art. 2. lit. d zdanie trzecie rozporządzenia nr 763/2008).

 

Co zrobić jeżeli na danej nieruchomości w chwili obecnej nie zamieszkują mieszkańcy?

Jeżeli na danej nieruchomości nikt nie mieszka, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć oświadczenie o tym fakcie w Urzędzie Miasta Kraśnik. Zgodnie z art. 6 m. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

Co zrobić jeżeli na danej nieruchomości mieszkali mieszkańcy ale rodzina się wyprowadziła i w tej nieruchomości nie będą zamieszkiwać mieszkańcy?

Właściciel nieruchomości  ma obowiązek złożyć deklaracje, w której w polu ilości zamieszkałych wskaże „0” – nastąpi wygaszenie zobowiązania.

 

Co zrobić jeżeli w danej nieruchomości mieszkają dwie lub więcej rodzin a ja chcę płacić tylko za swoją rodzinę?

Należy złożyć deklaracje wskazując tylko swoich członków rodziny, a także oświadczenie, że na terenie nieruchomości istnieją inne gospodarstwa domowe.