Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
(Biuro Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 9 i 10)

 

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kraśnik: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 14.00, wtorek w godz. 9.00 do 15.30 lub w Banku PKO S.A. (bez prowizji) lub w innych punktach na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik

 

Nr rachunku bankowego:

74 1240 2223 1111 0010 9509 0448

 

Numer telefonu pod którym, uzyskać mnożna indywidualny numeru ewidencyjny, a także inne informacje dotyczące opłaty to 81 825 15 68,61

 

 

Właściciele nieruchomości, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami są:

 

- właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

- jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany

 

Powstanie obowiązku ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- od osoby zamieszkującej  nieruchomość wielorodzinną w wysokości 9,00 pln

- od osoby zamieszkującej nieruchomośc jednorodzinną w wysokości 10,00 pln

 

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 pln za miesiąc od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Czynności i dokumenty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami:

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

Sposób ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za okres 1 miesiąca - do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeden raz w miesiącu.

 


Podstawa prawna:

 

Uchwały Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r.
 
DZ. URZ. WOJ. LUB. 2015.1313
Ogłoszony: 2015-04-14
Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1313/akt.pdf

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2015.1314
Ogłoszony: 2015-04-14
Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1314/akt.pdf 

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2015.1315
Ogłoszony: 2015-04-14
Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1315/akt.pdf
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm)